Паруйр Севак и Максим Танк

В Армении всегда творили одаренные писатели и поэты. Среди них был и Паруйр Севак.

26 января 1971 года Паруйр Севак отметил 47-летие. А через полгода его не стало. Возвра щаясь в Ереван из родного села Чинахи (ныне Зангагакатун), что в Араратском районе Армении, вместе с супругой Нелли Мена гаришвили, Севак попал в авто мобильную катастрофу. Погибли оба… Сиротами остались два сына – Армен и Корюн.
Армения потеряла гениально го поэта, который выделялся сре ди многих своим образным, от кровенным словом. Севак всегда говорил, что думал, писал резко и честно… Смерть подытожива ет жизнь обыкновенного челове ка, а для поэта подлинного физи ческая кончина – точка отсчета новой поэтической жизни. Перу Севака принадлежат многочис ленные глубоко философские произведения, заставлявшие чи тателя задуматься над смыслом жизни. Он воспевал Армению, её людей, гордился, что имеет пра во называться армянином (стихи «Армения», «Моему армянскому народу», «Тоска»).

Паруйр Севак – поэт и литературовед, док тор филологических наук, лауреат Государст венной премии Армении, автор сборников сти хов «Бессмертные повелевают» (1948 г.), «Дорога любви» (1954 г.), «Снова с тобой» (1957 г.), «Человек на ладони» (1963 г.), «Да будет свет» (1969 г.) и лирической поэмы «Несмолкающая колокольня» (1959 г.), за создание которой Севак был удостоен Госу дарственной премии СССР.

Долгая дружба связывала Паруйра Севака с народным поэтом Беларуси Максимом Танком. Они познакомились в Ереване, куда Танк приехал в творческую командировку. Он не случайно выбрал именно Армению – был много наслышан об истории это го мифического уголка Земли, о гостеприимстве и добродушии его народа. Максим Танк был на столько впечатлен возвышен ными рассказами Севака о сво ей родине, ее жителях, что вско ре после возвращения в Минск занялся переводами армянской поэзии. До самой смерти храня дружбу с Максимом, Севак всег да с теплотой отзывался о встре чах с белорусским поэтом, и даже посвятил ему стихи: «Я не видел твой Минск, как ты мой Ереван, но они, как и мы, близ кие соседи».

ՄԵՐ ԼՈՒՅՍեՐԸ
Մաքսիմ Տանկին
Ես չեմ տեսել Մինսկը քո, ինչպես դու՝ իմ Երեւանը,
Բայց մեզ նման՝ նրանք նույնպես մերձ ու մոտիկ հարեւան են:
Ես չգիտեմ՝ իմ հայկական տուֆքարից չէ. քո տունն արդյոք,
Բայց իմ տունը կառուցված է բելոռուսյան շինափայտով:
Մեր գինին չէ ձեզ խինդ բերում իրիկնային գինարբուքում,
Մեզ քո երկրի դուստրը չքնաղ, հաճախ նա՛ է մատըռվակում:
Նո՛ւյն երազը մարմնավորվող, նո՛ւյն առօրյան, ավյունը
նո՛ւյն,
Նո՛ւյն անբաժան ճանապարհն է մեզ դեպի լույս հեռուն
տանում:
Իսկ լույսերը… Ինչ փույթ՝ մեկը իր ծնունդը գետից առել,
Իսկ մյուսը՝ մեր Սեւանի պաղ կոհակն է կրակ դառել:
Մեր լույսերը, կրակները… Ամբողջ գիշեր նրանք անքուն
Հեռվից իրար ձայն են տալիս, իրար անխոս արձագանքում:
Իսկ մեր երգը նույն լույսը չէ, որ խոսքեր է միայն հագել…
ՈՒ ես երգով, լույսերի պես, ուզում եմ քեզ արձագանքել:
Լույսերի պես թող մեր երգն էլ ապրի այն լուրթ
հեռաստանում,
ՈՒր այս ահեղ ու մեծ դարի ճանապարհներն են մեզ տանում:
Այնտեղ արդեն ո՛չ միայն մենք, մեր Մինսկն ու Երեւանը,
Այնտեղ արդեն ողջ աշխարհը ողջ աշխարհի հարեւանն է:

Подготовила Асмик ГАЛСТЯН

comments powered by HyperComments

Поделитесь ссылкой: